Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теорія ймовірностей і математична статистика


Рижов Антон Юрійович. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші : Дис... канд. наук: 01.01.05 - 2008.Анотація до роботи:

Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена питанню розробки непараметричних методів аналізу сумішей зі змінними концентраціями за цензурованими даними. Адаптивна техніка оцінювання дозволяє отримувати оцінки невідомих функцій розподілу компонент з такими властивостями, як незміщеність, рівномірна конзистентність та асимптотична нормальність. В подальшому адаптивні оцінки використовуються для побудови довірчих інтервалів для невідомих значень функцій розподілу компонент. Також вони є основою для обчислення статистики критерію однорідності для перевірки гіпотези про рівність розподілів компонент суміші. Окремо досліджено асимптотичні властивості запропонованого критерію, знайдено граничну ймовірність помилки І роду, а також граничну ймовірність помилки ІІ роду у випадку альтернатив, що зближуються. У випадку двокомпонентної суміші до оцінювання невідомих значень концентрацій компонент застосовано узагальнений метод найменших квадратів. Для отриманих за цим методом оцінок доведено теореми про сильну конзистентність та асимптотичну нормальність. Проведено дослідження теоретичних результатів для вибірок фіксованого обсягу методом імітаційного моделювання.

У роботі розглянуто питання розробки непараметричних методів аналізу сумішей зі змінними концентраціями за цензурованими даними та дослідження асимптотичних властивостей отриманих оцінок та критеріїв. Розроблені методи побудови оцінок функцій розподілу тривалості життя, у яких вагові коефіцієнти є випадковими величинами, залежними від вибірки, а також методи оцінювання невідомих значень концентрацій компонент суміші. Ці об'єкти досі математично не досліджувалися.

У дисертації вперше сформульовано поняття адаптивної оцінки функції розподілу тривалості життя. Введено поняття ''грубих'', ''ефективних'' та ''адаптивних'' вагових коефіцієнтів, за якими визначаються відповідні оцінки функцій розподілу компонент. Знайдено умови незміщеності, конзистентності та асимптотичної нормальності лінійних оцінок функцій розподілу. Для адаптивних оцінок функцій розподілу доведена конзистентність, асимптотична нормальність та ефективність. Показано, що адаптивні та ефективні лінійні оцінки мають однаковий коефіцієнт розсіювання. Для інтервальної оцінки невідомих значень функцій розподілу компонент отримано формули для довірчих інтервалів. Запропоновано та досліджено критерій однорідності для перевірки гіпотези про рівність розподілів компонент суміші. Отримано вираз для граничної ймовірності помилки І роду, а також знайдено асимптотичну потужність критерію у випадку альтернатив, що зближуються. Для задачі оцінювання невідомих концентрацій компонент розроблено метод побудови оцінки значень концентрацій у випадку двокомпонентних сумішей зі змінними концентраціями з цензуруванням. Доведено теореми про конзистентність та асимптотичну нормальність послідовності оцінок. Проведено дослідження теоретичних результатів для вибірок фіксованого обсягу методом імітаційного моделювання.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи можна застосовувати до аналізу результатів клінічних, біологічних, економічних, соціологічних досліджень, а також як подальшу основу для дослідження характеристик сумішей зі змінними концентраціями за цензурованими даними.

Публікації автора:

1. Оцінки розподілів компонент суміші по цензурованим даним [Текст] / А. Ю. Рижов // Теорія ймовірностей та математична статистика.— 2003.— № 69.— С. 154—161.— ISSN 0868-6904.

2. Перевірка гіпотези про однорідність компонент суміші зі змінними концентраціями за цензурованими даними [Текст] / А. Ю. Рижов // Теорія ймовірностей та математична статистика.— 2005.— № 72.— С. 129—139.— ISSN 0868-6904.

3. Оцінка параметрів концентрацій двокомпонентних сумішей за цензурованими даними [Текст] / А. Ю. Рижов // Теорія ймовірностей та математична статистика — 2007.— № 76.— С. 150–159.— ISSN 0868-6904.

4. Інтервальна оцінка ймовірності виживання для компонент суміші [Текст] / А. Ю. Рижов // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.— 2007.— № 1.— С. 30—32.— ISBN 966-76-52-00-9.

5. Asymptotical efficiency of estimators by mixtures under random censorship / Anton Ryzhov // Modern problems and new trends in probability theory: Abstracts II.— Chernivtsi, 2005.— P. 85—86.

6. Estimation of mixing probabilities by censored data / Anton Ryzhov // Збірник матеріалів міжнародної конференції „Сучасна стохастика: теорія і застосування”.— Київ, 2006.— С. 230–231.