Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теорія ймовірностей і математична статистика


Іксанов Олександр Маратович. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 284арк. — Бібліогр.: арк. 265-284.Анотація до роботи:

Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -теорія ймовірностей і математична статистика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню нерухомих точок декількох неоднорідних згладжуючих перетворень.

У роботі розроблено нові техніки, що дозволяють без зайвих моментних припущень або при мінімальних таких припущеннях досліджувати (а) властивості збіжних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями; (б) нерухомі точки однорідних згладжуючих перетворень, побудованих за точковими процесами, число точок яких не припускається майже напевно скінченним; (в) нерухомі точки узагальнених перетворень дробового ефекту. Зокрема, встановлено зв’язок між мартингалами, пов’язаними з гіллястими випадковими блуканнями, у яких число безпосередніх нащадків одного (кожного) індивідуума не припускається майже напевно скінченним, та збіжними випадковими рядами, породженими лінійними рекурсіями, що дозволило розв'язати ряд задач, пов'язаних з такими мартингалами, а також побудувати теорію нерухомих точок однорідних згладжуючих перетворень. Крім того, детально досліджено зв'язок між саморозкладними розподілами та розподілами дробового ефекту; виділено та охарактеризовано властивість саморозкладних розподілів, що прояснює саморозкладність деяких розподілів, що з'являються у стохастичному аналізі. Нарешті, розв’язано одну з проблем Пітмена-Йора, що стало можливим завдяки (а) побудові теорії нерухомих точок узагальнених перетворень дробового ефекту; (б) встановленню зв’язку між проблемою Пітмена-Йора та такими нерухомими точками.

У дисертаційній роботі, що є новим комплексним дослідженням, розв’язана важлива проблема теорії ймовірностей: побудована теорія нерухомих точок однорідних згладжуючих перетворень та нерухомих точок узагальнених перетворень дробового ефекту. Створена теорія істотно базується на встановленому у дисертації зв’язку між нерухомими точками згаданих перетворень, збіжними випадковими рядами, породженими лінійними рекурсіями, та мартингалами, пов’язаними з гіллястими випадковими блуканнями. Розроблені у дисертації методи дозволили розв’язати проблеми, що залишалися відкритими або частково відкритими:

- проблему існування моментів випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями;

- проблему асимптотичної поведінки числа видалених ребер у процедурі відокремлення кореня випадкового рекурсивного дерева, поставлену у 1974 році Мейром та Муном;

- проблему рівномірної інтегровності мартингалів, пов’язаних з гіллястими випадковими блуканнями, вперше розглянуту Біггінсом у 1977 році;

- проблему існування нерухомих точок однорідних згладжуючих перетворень, вперше розглянуту Дарретом та Ліггетом у 1983 році;

- проблему Пітмена-Йора, поставлену у 2000 році.

Основні результати дисертаційної роботи такі:

1. Досліджено властивості розподілів збіжних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями, та деяких операторів, що діють на випадковому блуканні, збуреному послідовністю незалежних випадкових величин. Зокрема,

встановлена чистота розподілів збіжних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями, що з додатною ймовірністю мають нескінченне число доданків;

доведено, що відомі раніше достатні умови скінченності абсолютних моментів порядку випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями, є також необхідними;

вперше отримано критерії існування -моментів збіжних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями, для деяких вгнутих та асимптотично вгнутих функцій ;

вперше доведено критерій існування експоненціальних моментів та отримано формулу для абсциси збіжності твірної функції моментів збіжних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями;

вперше встановлено критерій існування моментів декількох операторів, що діють на випадковому блуканні, збуреному послідовністю незалежних випадкових величин.

2. Досліджено властивості мартингалів, пов’язаних з гіллястими випадковими блуканнями, та розподілів випадкових величин, що є граничними майже напевно та в середньому для таких мартингалів. Зокрема,

вперше критерій рівномірної інтегровності таких мартингалів доведено без апріорних моментних припущень;

вперше досліджено швидкість збіжності рівномірно інтегровних мартингалів, пов’язаних з гіллястими випадковими блуканнями, до граничних випадкових величин;

для різних вгнутих та асимптотично вгнутих функцій отримано критерії скінченності , де -випадкова величина, гранична для рівномірно інтегровних мартингалів, пов’язаних з гіллястим випадковим блуканням;

вперше отримано умови, за яких хвости розподілів деяких операторів, що діють на мартингалах, пов’язаних з гіллястими випадковими блуканнями, правильно змінюються та є еквівалентними на нескінченності;

вперше знайдено умови, принципово відмінні від умов, згаданих у попередньому пункті, за яких хвости розподілів широкого класу операторів, що діють на мартингалах, пов’язаних з гіллястими випадковими блуканнями, спадають на нескінченності зі степеневою швидкістю.

3. Досліджено нерухомі точки однорідних згладжуючих перетворень. Зокрема,

вперше знайдено достатні умови, за яких функція, що задовольняє певне інтегро-функціональне рівняння, є перетворенням Лапласа-Стілт’єса нерухомої точки однорідного згладжуючого перетворення;

вперше у повній загальності доведено критерій існування елементарних нерухомих точок однорідних згладжуючих перетворень;

досліджено проблему єдиності нерухомих точок однорідних згладжуючих перетворень;

побудовано приклад повного метричного простору, на якому однорідне згладжуюче перетворення є стискаючим.

4. Отримано нові властивості саморозкладних розподілів, зосереджених на дійсній осі, розподілів дробового ефекту та послідовностей нижніх та верхніх рекордів. Зокрема,

вперше доведено існування саморозкладних розподілів дробового ефекту для функцій відповіді, що не є лог-опуклими;

доведено, що розподіл суми нижніх рекордів для нескінченної вибірки з неперервного розподілу, зосередженого на додатній півосі, є розподілом дробового ефекту; встановлено аналог цього результату для верхніх рекордів;

отримано характеризації та досліджено властивості невід’ємних саморозкладних розподілів з узагальненими процесами Пуассона в якості керуючих процесів;

вперше запропоновано класифікацію деяких відомих саморозкладних розподілів за їх керуючими процесами;

введено розподіли, пов’язані з дзета функцією Гурвіца, та досліджено їх безмежну подільність;

доведено критерії того, що саморозкладний розподіл має (а) - властивість, (б) - властивість.

5. Досліджено нерухомі точки узагальнених перетворень дробового ефекту та їх зв’язок з проблемою Пітмена-Йора. Зокрема,

вперше доведено критерій існування нерухомих точок узагальнених перетворень дробового ефекту зі скінченним середнім та досліджено проблему їх єдиності;

вперше розв’язано проблему Пітмена-Йора;

отримано критерії існування моментів порядку та експоненціальних моментів нерухомих точок узагальнених перетворень дробового ефекту; вперше встановлено достатні умови, за яких характеристичні функції таких нерухомих точок можуть бути продовжені до цілих функцій;

досліджено властивості неперервності нерухомих точок перетворень дробового ефекту; отримано умови, достатні для абсолютної неперервності нерухомих точок;

для декількох функцій відповіді знайдено перетворення Лапласа-Стілт’єса та\або щільності відповідних нерухомих точок перетворень дробового ефекту.

6. Отримано умови, достатні для (а) скінченності узагальненої функції відновлення, побудованої за випадковим блуканням (з не обов’язково Невід’ємними кроками), збуреним числовою послідовністю; (б) виконання для такої функції результату типу теореми Блеккуела.

Публікації автора:

1. Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність. – Київ: Кті Прінт, 2007. – 192 с.

2. Іксанов О.М. Про додатні розподіли класу L саморозкладних законів // Теорія ймовірностей та математична статистика. –2001. – Т.64.- С. 48-56.

3. Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки. –2002. – Вип. 4. –С. 221-227.

4. Іксанов О.М. Гіпотеза про поведінку хвостів нерухомих точок перетворення дробового ефекту // Теорія ймовірностей та математична статистика. –2003. – Т.69.- С. 52-56.

5. Іксанов О.М. Про швидкість збіжності регулярного мартингала, пов’язаного з гіллястим випадковим блуканням // Український математичний журнал.-2006.-Т.58, № 3.-С. 326-342.

6.Іксанов О.М. Моментні результати, пов’язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки. –2006. – Вип. 4. –С. 159-165.

7. Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки. –2007. – Вип. 1. –С. 161-164.

8. Іксанов О., Негадайлов П. Про супремум мартингала, пов’язаного з гіллястим випадковим блуканням // Теорія ймовірностей та математична статистика. –2006. – Т. 74.- С. 44-51.

9. Hu C.Y., Iksanov A.M., Lin G.D., Zakusylo O.K. The Hurwitz zeta function // Australian and New Zealand Journal of Statistics. -2006. V. 48, № 1.- P. 1-6.

10. Iksanov A.M. On perpetuities related to the size-biased distributions // Theory of Stochastic Processes.- 2002. – V. 8(24), № 1-2.-P. 127-135.

11. Iksanov A.M. Elementary fixed points of the BRW smoothing transforms with infinite number of summands // Stochastic Processes and Applications. –2004.-V. 114, №1.-P.27-50.

12. Iksanov A.M. Infinite divisibility of infinite sums of lower records, a simple proof // Journal of Applied Probability. –2004.-V.41, № 4.-P. 1187-1190.

13. Iksanov A.M., Jurek Z.J. On fixed points of Poisson shot noise transforms // Advances in Applied Probability.- 2002. –V. 34, № 4.-P. 798-825.

14. Iksanov A.M., Jurek Z.J. Shot noise distributions and selfdecomposability // Stochastic Analysis and Applications. – 2003. –V. 21, № 3. –P.593-609.

15. Iksanov A.M., Jurek Z.J., Schreiber B.M. On a new factorization property of the selfdecomposable probability distributions on Banach spaces // Annals of Probability. -2004.-V. 32, № 2. -P.1356-1369.

16. Iksanov A.M., Kim C.S. On a Pitman-Yor problem // Statistics and Probability Letters. - 2004. - V. 68, № 1. - P.61-72.

17. Iksanov A.M., Kim C.S. New explicit examples of fixed points of Poisson shot noise transforms // Australian and New Zealand Journal of Statistics. - 2004. - V. 46, № 2. - P. 313-321.

18. Iksanov A., Polotskiy S. Regular variation in the branching random walk // Theory of Stochastic Processes. - 2006. – V. 12(28), № 1-2. - С. 38-54.

19. Iksanov A.M., Rosler U. Some moment results about the limit of a martingale related to the supercritical branching random walk and perpetuities // Український математичний журнал. - 2006. - Т. 58, № 4. - С. 451-471.

20. Iksanov A., Mohle M. A probabilistic proof of a weak limit law for the number of cuts needed to isolate the root of a random recursive tree // Electronic communications in probability. - 2007. - V. 12. - P.28-35.

21. Iksanov A.M. Some problems connected with the shot noise process with exponential response function // Abstracts of the International Conference "Stochastic Analysis and its Applications". - Lviv, 2001. - P. 24.

22. Іксанов О.М. Ймовірнісні розподіли, пов'язані з дзета функцією Рімана // Тези міжнародної конференції "Обчислювальна та прикладна математика". - К., 2002. - C. 49.

23. Iksanov A.M. Some problems concerning fixed points of shot noise transforms // Abstracts of International Gnedenko Conference. - Kyiv, 2002. - P. 14.

24. Iksanov A.M. On a Pitman-Yor problem // Abstracts of International Conference "Problems of decision making under uncertainties". - Alushta, 2003. - P. 18-19.

25. Іксанов О.М. Про нерухомі точки згладжуючих перетворень // Abstracts of International Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties". - Ternopil, 2004. - P. 140-141.

26. Iksanov A.M. Fixed points of the smoothing transforms // Abstracts of 6th German Open Conference on Probability and Statistics. - Karlsruhe (Germany), 2004. - P. 48-49.

27. Iksanov A.M. A survey of recent results on fixed points of shot noise transforms // Abstracts of International Ukrainian-Polish Workshop "Problems of stochastic and discrete optimization". - Kyiv-Kaniv, 2005. - P. 12-13.

28. Iksanov A.M., Polotsky S. Moment results for the branching random walk // Abstracts of International Conference "Modern problems and new trends in probability theory".- Чернівці, 2005. - Т.1. - С. 97.

29. Іксанов О.М., Негадайлов П. Про поведінку хвоста розподілу однієї випадкової величини, пов'язаної з гіллястим випадковим блуканням // Abstracts of International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties". - Berdyansk, 2005. - P.159-160.

30. Iksanov A.M. On a martingale related to the branching random walk // Materials of International Conference "Modern stochastics theory and applications". - Kiev, 2006. - P. 140-141.

31. Iksanov A.M. The rate of convergence of a regular martingale related to the branching random walk // Abstracts of 7th German Open Conference on Probability and Statistics. - Frankfurt am Main (Germany), 2006. - P. 49-51.

32. Іксанов О.М., Полоцький С.В. Правильна зміна у гіллястому випадковому блуканні // Матеріали одинадцятої міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука. - К., 2006. - C. 707.

33. Iksanov A.M. Regular martingales related to the branching random walk // Abstracts of International Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties". - Skhidnytsia, 2006. – P. 11-13.